Görevde Yükselme Sınavı ve Şekli

Görevde yükselme sınavında sorular çoktan seçmeli olacaktır.

Bu sınavda 100 üzerinden 70 ve daha fazla puan alanlar başarılı sayılırlar.

 

Sınav Sonuçlarının Açıklanması ve Geçerliliği

 Sınav sonuçları sınav kuruluna intikal ettiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde ilan eder ve ilgililere tebliği edilmek üzere birimlere yazılı olarak bildirilir.

 Sınav sonuçları, aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar geçerlidir. Bu süre içerisinde ilan edilen kadrolarda herhangi bir nedenle boşalma olduğunda yedeklerden başarı sırasına göre atama yapılır.

 

Sınav Sonuçlarına İtiraz

 Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanını takip eden 5 gün içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır. İtirazlar sınav kurulu tarafından 5 gün içerisinde incelenerek sonuç, ilgiliye ve kuruma yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

 

Sınavı Kazananların Atanması

 Yapılan sınavı kazananlar, başarı sırasına göre ilgili birimlerdeki boş kadrolara sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren en geç 3 ay içerisinde atanırlar. Başarı notlarının aynı olması halinde atanacak personel 30.06.2011 tarih ve 27980 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ekinde yer alan Ek–1 Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlandırma yapılmak suretiyle toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda sırasıyla;

 

a)  16 ıncı birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,

b)  Hizmet süresi fazla olanlara,

c)  Daha üst öğrenim bitirmiş olanlara,

 d)  Üst Öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilir.

      Bunların da eşitliği halinde kura ile tespit yapılır.

 Not 1: “Alan Bilgisi Kitapları” 09/04/2012 tarihinde  saat 15.00 da Rektörlük Mimar Kemalettin Salonunda dağıtılacaktır.

 Not 2: Adaylar “ Görevde Yükselme Eğitimi Ders Notları” kitabını aşağıdaki adresten temin edeceklerdir.

Devlet Personel Başkanlığı

İzmir cad. No: 41 Kızılay

Ankara – Türkiye

Tel: (0312) 418 80 71

Memur Listelerini Görmek İçin Tıklayanız…

Memur Eğitimi Ders Programını Görmek İçin Tıklayınız…

Şef Listelerini Görmek İçin Tıklayınız…

Ayniyat Saymanı Listelerini Görmek İçin Tıklayınız…

Ayniyat Saymanı ve Şef  Eğitimi Ders Programını Görmek İçin Tıklayınız…

Şube Müdürü Listelerini Görmek İçin Tıklayınız…

Şube Müdürü Eğitimi Ders Programını Görmek İçin Tıklayınız…