Misyon - Vizyon

Misyon

Topluma liderlik yapabilecek, milli, manevi, kültürel ve insani değerlere saygılı bireyler yetiştirmek; öncü araştırmalarla bilgiyi üreterek, paylaşarak ve hayata dönüştürerek toplumun yaşam boyu eğitim ve gelişim sürecine katkıda bulunmaktır.

Vizyon

Disiplinler arası ve nitelikli araştırmaları, girişimciliği, üst düzey eğitimi, topluma hizmeti ile ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve öncü bir üniversite.

Temel Değerler

Gazi Üniversitesi, Cumhuriyet’in öncü öğretmenlerini yetiştiren ilk eğitim kurumunu bünyesinde barındırmanın onuru ve araştırma üniversitesi olmanın sorumluluğuyla aşağıdaki değerleri benimser:

  • Eğitim ve Araştırmada Öncü

Ortak kültürün oluşmasına katkı sağlayan öğrenme ve araştırma isteğini teşvik eden yüksek akademik niteliği,

  • Sorgulayıcı ve Yenilikçi

Bilimde özgünlüğü arayan; araştırma, eğitim, teknoloji konularındaki gelişmelerde sorgulayıcı, eleştirel, toplumun ve insanlığın gereksinimlerine hizmet edecek yenilikçi yapılanmayı,

  • İnsana Saygılı

Milli değerleri sahiplenmeyi merkeze almakla birlikte her türlü görüş ve düşüncenin barış ve hoşgörü içinde dile getirilebildiği;  din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet ve düşünce farklılıklarını zenginlik olarak gören, her türlü ayrımcılığa karşı çıkan evrensel yaklaşımı,

  • Topluma Sorumlu

Üretilen bilgiyi iç ve dış paydaşlar aracılığı ile topluma aktarmayı,

  • Etik Değerlere Bağlı

Eğitim, araştırma ve uygulama ortamında güvenilir, uyumlu ve paylaşımcı anlayış ile bilimsel ahlaka önem veren, şeffaf ve akademik değerlere sahip olmayı,

  • Liyakat Esaslı

Başarıyı, yeteneği, çalışmayı ve çabayı yücelten; seçim ve değerlendirmelerini yetkinlikler temelinde ve nesnelliği gözeterek gerçekleştirmeyi,

  • Aidiyeti Gelişmiş

Mensubu olmakla gurur duyulan ve bunun sorumluluğunu taşıyabilen bir kurum olmayı,

  • Özgüveni Olan

Eğitim, araştırma ve topluma hizmet sorumluluklarının yerine getirilmesinde ve karşılaşılan sorunların çözümünde cesaret ve kararlılıkla hareket etmeyi,

  • Tarih ve Kültürüne Bağlı

Sahip olunan tarihî, kültürel ve millî değerlere karşı duyarlı bir yaklaşımı,

  • Coğrafi Sorumluluklarının Farkında

Sahip olduğu birim ve insan kaynaklarıyla ülkenin ve yakın ilişkide olduğu; Orta Doğu, Orta Asya, Balkanlar, Kafkaslar ve Afrika Kıtasının yeni gelişen sorunlarına hızlı çözüm üretebilecek kurumsal donanımı temel değerler olarak alır.