Politikalarımız

Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim Politikası

 • Eğitim ve öğretimde uluslararası standartlar doğrultusunda hareket etmek,

 • Bilimsel gelişmelere katkı sağlayan, disiplinlerarası bir yaklaşımla beşeri ve ekonomik katma değere dönüştürebilen bireyler yetiştirmek,

 • Sürekli iyileştirmeye dayalı aktif öğrenme anlayışını benimsemek,

 • Kişisel ve toplumsal gelişimi destekleyen eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak,

 • Başarı izleme ve değerlendirme sürecinde bilginin yanında beceri ve yetkinliklerin esas alınmasını benimsemek,

 • Eğitim ve öğretime ait süreçleri “Planlama-Uygulama-Kontrol etme-Önlem alma (PUKÖ)” döngüsüne uygun olarak yönetmektir.

 

Gazi Üniversitesi Uluslararasılaşma Politikası

 • Yabancı dilde eğitim veren ve uluslararası tanınırlığı olan programların sayısını artırmak,

 • Uluslararası öğrenci sayısını artırmak, öğrencilerin geldikleri ülkeleri çeşitlendirmek,

 • Öğrencilerin, akademik ve idari personelin yurtdışı öğrenim görme, staj ve eğitim alma hareketlilik sayılarını artırmak,

 • Yurtdışı üniversitelerle ortaklık, işbirliği, araştırma, bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetleri artırmak,

 • Araştırma projelerinin yayın/lisans/patent gibi çıktılarının uluslararası düzeyde tanınırlığını artıracak faaliyetleri teşvik etmektir.

 

Gazi Üniversitesi Kalite Güvencesi Politikası

Üniversitemizin kalite güvence politikası; misyonu ve vizyonu doğrultusunda; eğitim, araştırma, girişimcilik, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve toplumsal katkı alanlarındaki hedeflerine ulaşmada kalite güvence süreçlerini akademik ve idari birimlerde işletmektir. Üniversitemiz bu politika kapsamında;

 • Kendisini sürekli ölçen, analiz eden, geliştiren ve uluslararası boyutlarda kalite güvence sistemi oluşturulmasını,

 • Takım ruhu anlayışıyla bütün süreçlerin sürekli iyileştirilmesine odaklanmayı,

 • Paydaşlarının kalite süreçlerine katılım ve memnuniyetini yüksek düzeyde tutmayı,  

ilke olarak benimser.