Politikalarımız

Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim Politikası

 • Eğitim ve öğretimde uluslararası standartlar doğrultusunda hareket etmek,
 • Bilimsel gelişmelere katkı sağlayan, disiplinlerarası bir yaklaşımla beşeri ve ekonomik katma değere dönüştürebilen bireyler yetiştirmek,
 • Sürekli iyileştirmeye dayalı aktif öğrenme anlayışını benimsemek,
 • Kişisel ve toplumsal gelişimi destekleyen eğitim ve öğretim ortamı oluşturmak,
 • Başarı izleme ve değerlendirme sürecinde bilginin yanında beceri ve yetkinliklerin esas alınmasını benimsemek,
 • Eğitim ve öğretime ait süreçleri “Planlama-Uygulama-Kontrol etme-Önlem alma (PUKÖ)” döngüsüne uygun olarak yönetmektir.

 

Gazi Üniversitesi Uluslararasılaşma Politikası

 • Yabancı dilde eğitim veren ve uluslararası tanınırlığı olan programların sayısını artırmak,
 • Uluslararası öğrenci sayısını artırmak, öğrencilerin geldikleri ülkeleri çeşitlendirmek,
 • Öğrencilerin, akademik ve idari personelin yurtdışı öğrenim görme, staj ve eğitim alma hareketlilik sayılarını artırmak,
 • Yurtdışı üniversitelerle ortaklık, işbirliği, araştırma, bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetleri artırmak,
 • Araştırma projelerinin yayın/lisans/patent gibi çıktılarının uluslararası düzeyde tanınırlığını artıracak faaliyetleri teşvik etmektir.

 

Gazi Üniversitesi Kalite Güvencesi Politikası

Üniversitemizin kalite güvence politikası; misyonu ve vizyonu doğrultusunda; eğitim, araştırma, girişimcilik, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve toplumsal katkı alanlarındaki hedeflerine ulaşmada kalite güvence süreçlerini akademik ve idari birimlerde işletmektir. Üniversitemiz bu politika kapsamında;

 • Kendisini sürekli ölçen, analiz eden, geliştiren ve uluslararası boyutlarda kalite güvence sistemi oluşturulmasını,
 • Takım ruhu anlayışıyla bütün süreçlerin sürekli iyileştirilmesine odaklanmayı,
 • Paydaşlarının kalite süreçlerine katılım ve memnuniyetini yüksek düzeyde tutmayı,  ilke olarak benimser.

 

Gazi Üniversitesi Araştırma Politikası
 

Disiplinlerarası ve nitelikli araştırmaları, girişimciliği, üst düzey eğitimi ve topluma sunduğu hizmetleriyle ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve öncü bir araştırma üniversitesi olma vizyonu doğrultusunda Üniversitemiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını taşımanın ve Cumhuriyetin öncü öğretmenlerini ve araştırmacılarını yetiştiren eğitim-öğretim ve araştırma kurumlarını bünyesinde barındırmanın onuru ile;

 • Toplumsal kalkınma hedefleri doğrultusunda ülkemizin ve bölgemizin ihtiyaç duyduğu sağlık, mühendislik, teknoloji, fen bilimleri, eğitim ve sanat alanlarındaki çalışmaları önceleyen,
 • Ulusal ve uluslararası işbirlikleri sayesinde kazanılan dış fonlarla desteklenen nitelikli Araştırma-Geliştirme çalışmalarının sonuç ve çıktılarını takip edip gerektiğinde sürece müdahale ederek en yüksek değere ulaşmaya çalışan,
 • Eğitimden teknolojiye, temel bilimlerden sağlık bilimlerine uzanan geniş konu dağılımındaki bilgi, beceri ve deneyimlerini, Araştırma-Geliştirme ve Ürün Geliştirme donanımlarını toplumsal katkı bilinciyle paylaşan,
 • Stratejilerimizle uyumlu şekilde yönlendirilen Üniversite-Sanayi-Kamu işbirliğinde yürütülen üst düzey bilimsel araştırmaların çıktılarını ekonomik değere dönüştürerek girişimcilik ve yenilikçiliği sürdürülebilir kılan,
 • İç ve dış kaynaklarını öncelikli alanlarda yürütülen çalışmaları desteklemek ve araştırma altyapısını güçlendirmek için verimli kullanan,
 • Yurtiçi ve yurtdışı Araştırma-Geliştirme destek programlarına katılımı ve fonların etkin kullanımını sağlamak adına, araştırmacıların yetkinliklerini geliştirecek etkinlikler düzenleyen,
 • Stratejik Planda belirtilen hedeflere bağlı olarak araştırma çıktılarını ve kazanımlarını düzenli performans ölçümleriyle izleyen ve sürekli iyileştirmeyi önceleyen,
 • Her düzeydeki  eğitim programlarında gerek akademisyenler gerekse öğrenciler için araştırmayı eğitimin temel bileşeni haline getirerek bilimsel zenginliği artıran,
 • Sürdürülebilir eğitim-bilim ekosistemi oluşturarak, bilgi ve teknolojiyi insana fayda ilkesi çerçevesinde yaşam boyu eğitim ve gelişim sürecine katkıda bulunan,
 • Üniversite içerisinde geliştirdiği idari yapılanma ile Araştırma-Geliştirme çalışmalarının bütüncül bir bakış açısıyla yürütülmesini sağlayan,
 • Araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici düşünce yapısında, hızla değişen dünya koşullarında topluma liderlik yapabilecek, milli, manevi, kültürel ve insani değerlere saygılı bireyler yetiştiren eğitimde ve bilimde lider ve rehber bir Üniversite olmayı ilke edinmiştir.

 

Gazi Üniversitesi Toplumsal Katkı Politikası

Gazi Üniversitesi yaşam boyu eğitim ve gelişim sürecine katkıda bulunmayı, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir üniversite olmayı misyon ve vizyon olarak benimsemiş, üretilen bilgiyi iç ve dış paydaşlar aracılığı ile topluma aktarmayı temel bir değer olarak kabul etmiştir. Bu bakış açısı doğrultusunda yerel, ulusal ve uluslararası gelişimi sağlamak amacıyla politik, ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim ve teknolojik alanlarda bilimsel araştırma temelli topluma hizmet sağlamak adına;

 • Toplumun ihtiyaçlarına uygun eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmek ve sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı,
 • Ekonomik, sosyal, kültürel, eğitim ve teknoloji alanlarında bilimsel araştırmalar ve danışmanlık yaparak bölgesel gelişmeye katkı sağlamayı,
 • Toplumda yaşam boyu öğrenme kültürünün oluşturulmasına ve öğrenme becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlamayı,
 • Yerel yönetimlerle işbirliğiyle projeler hazırlamak ve bu projelerin hayata geçirilmesiyle yerel kalkınmanın gelişmesine katkı sağlamayı,
 • Teknolojik yenilik ve uygulamaların Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Teknoloji Transfer Ofisi ve Araştırma-Geliştirme Merkezlerinin destek faaliyetleriyle ortaya çıkan ürünlerin iş çevrelerine duyurulması ve nitelikli eleman ihtiyacı için gereken eğitimlerin sağlanmasıyla bölgenin kalkınmasını sağlamayı,
 • Üniversite ve sanayi işbirliği kapsamında yapılan akademik çalışmalar süresince daha nitelikli bilim insanı yetiştirmenin yanı sıra sanayinin gereksinimlerini sağlayacak çalışmalara katkı sağlamayı,
 • Çevre sorunlarına çözüm geliştirici önlemler almayı, öneriler sunmayı ve farkındalık oluşturmayı,
 • Araştırmalarla bölgenin kültürel zenginliklerinin ortaya çıkarılmasına, korunmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmayı,
 • Sağlık hizmetleri kapsamında, sağlığın korunmasına ve kalitesinin artırılmasına yönelik bilgilendirmeler yapmayı ve sağlık sorunlarının tüm aşamalarında hizmet vermeyi,
 • Sağlıklı yaşam için spor faaliyetlerinin yaygınlaştırılmasını teşvik etmeyi, sporun topumun her kesimine ulaşması için imkân sunmayı,
 • İnsana saygı temel değerini benimseyen bir üniversite olarak özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçlarına yönelik eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra fiziki alt yapının geliştirilmesine katkı sağlamayı ilke edinmiştir.

 

Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Politikası

Cumhuriyetin ilk yükseköğretim kurumlarından biri olmanın yanı sıra sunduğu nitelikli eğitimden ödün vermeden yoluna devam eden, birçok alanda ilklere imza atan, araştırma üniversitesi özelliği ve vizyonuna sahip Gazi Üniversitesinin uzaktan eğitim alanında;

 • Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden kaliteli ve kapsayıcı eğitime erişim için çevrim içi eğitim-öğretim süreçlerinin düzenlenmesi ve kesintisiz yürütülmesi, tüm bu süreçlerin iç ve dış paydaş görüşleri dikkate alınarak katılımcı bir anlayış ile devamlılığını,
 • Sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden kaliteli ve kapsayıcı eğitime erişim için çevrim içi eğitim-öğretim süreçlerinin düzenlenmesi ve kesintisiz yürütülmesi, tüm bu süreçlerin iç ve dış paydaş görüşleri dikkate alınarak katılımcı bir anlayış ile gerçekleştirilmesini,
 • Çevrim içi eğitim-öğretim çıktılarının ve kazanımlarının düzenli performans ölçümleriyle izlenmesi ve sürekli iyileştirmenin sağlanmasını,
 • Günümüz dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda akademik birimler ve dış paydaşlarla işbirliği içerisinde gerekli uzaktan eğitim programlarının açılması ve sürekli izleme ve iyileştirmelerin öncelenmesini,
 • Öğrencinin motivasyonu, ilgi ve imkânlarını dikkate alan, uzaktan eğitime özgü öğrenci merkezli öğrenme yöntem ve yaklaşımları ile alternatif ölçme ve değerlendirme biçimlerinin uygulanmasının sağlanması ve bu noktada öğretim elemanlarının süreçlere ilişkin teknolojik ve pedagojik yetkinliklerinin arttırılmasını,
 • Öğrenci rehberlik, akademik danışmanlık, kariyer ve sosyal destek hizmetlerinin çevrim içi ortamlarda eksiksiz ve kesintisiz olarak sürdürülmesinin sağlanmasını,
 • Yaşam boyu öğrenmeyi merkeze alarak Üniversitemiz personeli ve öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu eğitimlerin iç ve dış paydaşlarla işbirliği içerisinde sunulması ve hiçbir engel olmaksızın bu eğitimlere çevrim içi erişimin sağlanmasını, geri bildirimler doğrultusunda gerekli iyileştirmelerin yapılmasını,
 • Akıllı teknolojileri (yapay zeka, veri madenciliği, makine öğrenmesi, derin öğrenme, öğrenme analitikleri vb.) işe koşarak çevrim içi öğrenme-öğretme süreçlerini daha işlevsel ve verimli hale getirecek Araştırma-Geliştirme faaliyetlerinin yapılması ve sonuçların izlenebilirliğinin sağlanmasını,
 • Dijital ortamda oluşan e-öğrenme verilerinin; bilgi güvenliği, gizlilik ve bilişim etiği boyutları göz önünde bulundurularak saklanmasını, bunun yanında bu verilerin ilgili paydaşlarla yine aynı ilkeler göz önünde bulundurularak paylaşılmasını ilke edinmiştir.

 

Gazi Üniversitesi Yönetim Sistemi Politikası

Topluma liderlik yapabilecek, milli, manevi, kültürel ve insani değerlere saygılı bireyler yetiştirme hedefleriyle, bilimde özgünlüğü arayan; araştırma, eğitim, teknoloji konularındaki gelişmelerde sorgulayıcı, eleştirel, toplumun ve insanlığın gereksinimlerine hizmet edecek yenilikçi yapılanmasını yönetim sistemi anlayışına da taşıyan Gazi Üniversitesinin misyon, vizyon ve temel değerleri doğrultusunda, stratejik amaç ve hedeflerine ulaşma adına;

 • Kaynaklarını etkili ve verimli kullanmayı,
 • Yetkin ve yeterli düzeyde personel istihdam etmeyi,
 • Zamanında, doğru ve güvenilir bilgi üretmeyi,
 • Temin ettiği mal ve hizmetlerde kalite ve sürekliliği sağlamayı,
 • Bu sayede nitelikli ve katılımcı bir eğitim-öğretim ve araştırma geliştirme süreci oluşturmayı,
 • Yürüttüğü görevlerde şeffaflık ve hesap verilebilirliği esas almayı,
 • Sorumluluk bilincine sahip personeli ile faaliyetlerini sürdürmeyi,
 • Sunduğu hizmetlerde mevzuata uygunluk ve tüm paydaşlarına eşit hizmet sunmayı sağlayan bir sistem oluşturmayı ilke edinmiştir.