GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE

KENDİ İMKANLARI İLE ÖĞRENİM GÖRECEK YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ

 

ADMISSION OF FOREIGN STUDENTS (YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ) CLICK HERE

 

BAŞVURU İÇİN TEMEL ŞARTLAR

Üniversite’nin yurtdışından veya yabancı uyruklu öğrenci kabul edeceğini ilan ettiği Ön Lisans ve Lisans Programlarına lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunan adaylar ile Başvuru İçin Kabul Edilen Sınavlardan veya lise mezuniyet derecesi/diploma notu birinden yeterli puanı sağlayan adaylar başvurabilir

Lisans üstü öğrenci kabul ve değerlendirme esasları ilgili birimlerce belirlenir.

 

BAŞVURAN ADAYLARDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN KOŞULLAR ARANIR:

a)Sahip olunan uyruk açısından;

1) Yabancı uyruklu olanlar veya

2) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin, bu durumdaki çift uyruklu olanlar veya

3) Doğumla T.C.uyruklu olup da İçişleri Bakanlığı’ndan çıkma izni alanlar ile bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu Uyarınca Aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “ (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana ve babadan evlilik içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmaktadır.) veya

4) T.C. uyruklu olup; ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede/yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar veya

5) K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de ortaöğretimini tamamlayarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacak durumda bulunanlar.

b) Sahip olunan uyruk açısından;

Aşağıdaki özelliklerden en az birine sahip adayların başvurusu kabul edilmez:

1) T.C. uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de tamamlayanlar veya

2) K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacaklar hariç) veya

3) Doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular (ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar/ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç) veya

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar veya sahip olacaklar hariç) veya

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören T.C. uyruklu olan veya doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular

6) Türkiye’deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru için Üniversite’nin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi gereken belgeler şunlardır:

a) Aday tarafından doldurulan Yabancı Uyruklu Öğrenci başvuru formu,

b) T.C. uyruklu adayların nüfus kayıt örneğinin nüfus müdürlükleri, noter ya da Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı örneği,

c) Yabancı uyruklu adayların pasaportlarının kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfalarının birer örneği ile bunların Türkçe tercümesinin Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı örneği,

d) Doğumla T.C. uyruklu olup da İçişleri Bakanlığı’ndan çıkma izni alanlar ile bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları tarafından yapılacak başvurularda, adayın 5203 sayılı Kanunla tanınan hakları kullanabilmesini ispatlayan belgenin Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı örneği ile resmi kimlik belgesinin onaylı örneği,

e) Doğumla yabancı uyruklu olup da daha sonra T.C. uyrukluğuna da geçmek suretiyle çift uyruklu olan adaylar tarafından yapılacak başvurularda, adayın yabancı uyrukluğuna ve Türk uyrukluğuna ilişkin resmi kimlik belgeleri ile Türk uyrukluğuna geçiş tarihini belirtir belgenin Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı birer örneği,

f) Adayın, başvurduğu program türüne göre, Üniversite web sayfasında ilan edilen ulusal ve/veya uluslararası sınavlardan veya diploma/mezuniyet derecelerini belirtilen asgari puanları gösterir sınav sonuç belgesinin Türk dış temsilcilikleri tarafından veya noterden onaylı örneği,

g) Adayın lise mezuniyet diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin Türk dış temsilcilikleri tarafından veya noterden onaylı örneği ile Türk dış temsilcilikleri tarafından veya noterden onaylı Türkçe tercümesi,

h) Adayın lisede aldığı derslerini, notlarını ve genel not ortalamasını gösterir lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesinin (transkript) Türk dış temsilcilikleri tarafından veya noterden onaylı örneği ile Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı Türkçe tercümesi,

i) Yurtdışında Türk dış temsilciliklerinden, yurt içinde il milli eğitim müdürlüklerinden alınacak yurtdışından alınan lise diplomasının denkliğini gösteren belgenin Türk dış temsilcilikleri ya da noter tarafından onaylı örneği. Lise son sınıfta olan ve lise diplomasını henüz almamış olan adayların mezun olacakları tarihi gösteren, öğrenimini görmekte olduğu ortaöğretim kurumu tarafından verilen resmi belgenin Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı örneği ile bu belgenin Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı Türkçe tercümesi,

j) K.K.T.C. uyruklu olup da; kabul edilebilecek olan K.K.T.C.’de ortaöğretimini tamamlayan adaylar tarafından yapılacak başvurularda, adayın GCE AL sınav sonucunu gösterir belgenin Türk dış temsilcilikleri tarafından veya noter tarafından onaylı örneği,

k) K.K.T.C. uyruklu olup da; kabul edilebilecek olan 2005-2010 tarihleri arasında KKTC dışında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alan adaylar tarafından yapılacak başvurularda, adayın GCE AL sınav sonucunu gösterir belgenin Türk dış temsilcilikleri tarafından onaylı örneği veya GCE AL sınav sonucuna sahip olacağını kanıtlayan belgenin Türk dış temsilcilikleri veya noter tarafından onaylı örneği,

l) Adayın, varsa Türkçe yeterlik belgesinin onaylı bir örneği,

m) İki adet vesikalık fotoğraf,

n) Adayın öğretim süresi boyunca öğrenimini sürdürmek için gerekli maddi imkânlara sahip olduğunu gösterir belge.

Adaylar, belirtilen belgeleri eksiksiz bir biçimde ve kapalı zarf içinde sunmalıdır. Belgelerin teslimi sırasında veya öncesinde tarafımızdan belge kontrolü yapılmaz.

Başvuru için Üniversite’nin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilen belgelerin onaylı örnekleri ile onaylı Türkçe tercümeleri hiçbir halde adaylara geri verilmez.

 

BELGE TESLİM ADRESİ:

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Koordinasyon Ofisi
Teknikokullar 06500- ANKARA / TURKiYE

 

BAŞVURU ESASLARI

1) Başvuruda bulunmak isteyen her aday, Üniversite’nin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na, ilan olunan ve Üniversite web sayfasında ilan edilen tarihler arasında başvurmak zorundadır. İlanda belirtilen tarihler arasında yapılmayan başvurular kabul edilmez.

2) Başvurular, ilanda belirtilen tarihler arasında Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na posta yoluyla (e-posta hariç) veya şahsen yapılır. Başvuru için gerekli belgeleri son başvuru gününe kadar Üniversite’nin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na uygun ve eksiksiz olarak teslim edemeyen adayların başvuruları işleme konulmaz.

3)Başvurularını posta yolu ile yapacak olan adayların başvuru sırasında teslim edilmesi zorunlu belgeleri son başvuru tarihine kadar Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ulaştırmaları zorunludur. Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvuru belgeleri işleme konulmaz.

4) Başvurulan Üniversiteye bağlı birimde öğretim süresi boyunca öğrenimini sürdürmek için gerekli maddi imkânlara sahip olmak ve bu konuda ilgili başvuru dönemine ilişkin ilanda belirtilen maddi güvence miktarını karşılayabileceğini belgelemek. Geçim güvencesi miktarı ve belgelenme şekli Üniversite tarafından belirlenir.

 

BAŞVURULARIN SONUÇLANDIRILMASI VE KAYITLAR

Kesin kabul ve değerlendirme

1) Yurt dışından Üniversiteye başvuran öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından kesin kabul, koşullu kabul veya kabul edilmedi şeklinde sonuçlandırılır.

2) Başvuruların değerlendirilmesinde, adayın ulusal/uluslararası sınavlardaki başarısı, diploma notu, mezuniyet derecesi, mezun olduğu okulun ulusal ve uluslararası sıralamalardaki yeri, aynı ülke uyruklu yerleşen öğrenci sayısı gibi ölçütleri dikkate alabilir.

3) Koşullu kabul verilen adaylar, belirtilen koşulları sağladıklarında kesin kabul alırlar.

4) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adayların, ayrıca Üniversite tarafından yapılacak Özel Yetenek Sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Başvuruların değerlendirilmesi, ilgili birimlerin özel yetenek sınav esaslarında belirtilen hususlara göre yapılır.

5) Başvuru koşullarını sağlamış olmak programa kabul edilmeyi gerektirmez.

6) Lisans programlarına kabul edilen adaylara Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından e-posta aracılığıyla kabul yazısı gönderilerek kayda gelip gelmeyeceklerini beyan etmeleri istenir. Kayda geleceklerini beyan eden adaylara vize alabilmeleri için resmi kabul mektubu gönderilir.

7) Üniversite kontenjanları doldurup, doldurmamakta serbesttir.

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

a) Adayın başvuru sırasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na onaylı örneklerini teslim ettiği belgelerin asılları (sadece pasaport ve resmi kimlik belgesi hariç). Ancak aday kayıt sırasında pasaport ve resmi kimlik belgesini yanında bulundurmak zorunda olup, talep edildiği takdirde bu belgelerin aslını kayıt sırasında göstermek zorundadır.

b) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklarından alınacak Öğrenci vizesi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün belirlediği ilkeler çerçevesinde öğrenim vizesi istenmeyecek yabancılar statüsünde bulunan adayların bu statülerini tevsik eden resmi belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.

c) İkametgâh belgesi. Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi şarttır.

d) Sekiz adet 4,5×6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır),

e) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,

f) İmzalı Geçim Güvencesi Beyanı,

g) Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci kontenjanları kapsamında Üniversiteye bağlı bir lisans programına kabul edilen öğrenciler öğrenimleri boyunca Türkiye’de geçerli sağlık sigortası yaptırmak zorundadırlar.

Türk Soy Belgesi sahibi olanlar kayıt sırasında bu belgeyi ibraz etmek zorundadırlar. Belgenin daha sonra ibraz edilmesi öğrencinin kesin kayıt esnasındaki statüsünü değiştirmez.

Kayıt sırasında kayıt için gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak sunulması zorunludur. Aksi halde adayın başvurusu koşullu kabul edilir.

 

BAŞVURU TARİHİ

Başvuru Başlangıç Tarihi: 22 Temmuz 2013

Başvurular için Son Tarih:23 Ağustos 2013

 

BAŞVURU ÜCRETİ VE BANKA HESABI

Başvuru Ücreti (150 USD) Dekontu:

Başvuru ücreti aşağıdaki banka hesap numarasına yatırılmalı veya havale edilmeli ve makbuzu (dekontu) sunulmalıdır. Başka bir ödeme türü kabul edilmemektedir. Başvuru ücreti yatırılmayan başvurular eksik belgeli sayılır.

Banka :Halkbank Gazi Üniversitesi Şubesi.

Hesap No :58100031

Iban No :TR 0500 0120 0129 4000 5810 0031

 

KABUL EDİLEN SINAVLAR İÇİN TIKLAYINIZ.!

ÖĞRENİM ÜCRETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ.!

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.!

 

LİSANS KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.!

ÖNLİSANS KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.!

ÖZEL YETENEK KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ.!